Kiertotaloudesta keinoja luonnonvarojen ylikulutuksen vähentämiseen

Kiertotalous määritellään talousmalliksi, jossa kerran käyttöön otetut materiaalit pidetään käytössä mahdollisimman pitkään. Näin vähennetään sekä neitseellisten raaka-aineiden tarvetta että jätteen määrää. Kierron loppupäässä tuotteista otetaan talteen ne osat ja materiaalit, joita voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistukseen. Kuva oikealla: Kiertotalouden periaatteiden mukainen materiaalikierto. Kiertotalous pyrkii pitämään materiaalit kierrossa ja minimoi neitseellisten raaka-aineiden tarvetta sekä jätteen määrää. (© Ympäristöministeriön kuvapankki). 

Hyödyntäminen tuottaa sivuvirroille lisäarvoa

Eloperäisiä sivuvirtoja hyödyntämällä voidaan vähäarvoisille sivuvirroille tuottaa lisäarvoa ennen maaperään palauttamista. Biomassalle tuotettua lisäarvoa kuvataan usein biotalouden arvopyramidilla. Biomassasta jalostettavat tuotteet on sijoitettu arvopyramidiin siten, että korkean lisäarvon tuotteet ovat pyramidin huipulla ja matalamman lisäarvon tuotteet pyramidin pohjalla. Pyramidin ylimmissä kerroksissa olevien tuotteiden tuotantomäärät ovat pieniä ja alimmissa kerroksissa olevien vastaavasti suuria. 


Kuva vasemmalla: Biotalouden arvopyramidi (mukaillen Stegmann ym. 2020).

Biotalouden arvopyramidissa alimpana oleva biomassojen puhdas energiahyödyntäminen poistaa materiaalia kierrosta. Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti biomassaa tulisikin hyödyntää arvopyramidissa ylempänä olevilla tavoilla ennen sen energiahyödyntämistä. Myös jätehuoltoa sitova jätehierarkia eli jätteen käsittelyn etusijajärjestys korostaa materiaalien pitämistä kierrossa: jätehierarkian mukaan jätteet voidaan hyödyntää energiana vasta, kun niiden materiaalihyödyntäminen ei ole mahdollista.

Kierto- ja biotalouden tavoitteiden mukaisella biomassan kertautuvalla käytöllä biomassalle tuotetaan lisäarvoa, mitä kutsutaan kaskadiperiaatteeksi. Biomassan kaskadikäytöstä puhuttaessa tarkoitetaan pyrkimystä käyttää materiaalia useita kertoja ennen energiakäyttöä mahdollisimman korkeaa arvonlisää tavoitellen. 

Kuva vasemmalla: Jätehierarkia (mukaillen Bröckl ym. 2021).

Tutustu erilaisiin sivuvirtojen hyödyntämisratkaisuihin täällä!

Lähteitä:

Bröckl, M., Kiuru, H., Heads, S., Kämäräinen, K., Patronen, J., Luoma-aho, K., ... & Semkin, N. 2021. Jätteenpolton kiertotalous- ja ilmastovaikutuksiin vaikuttaminen eri ohjauskeinoin. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:8. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-093-6

Stegmann, P., Londo, M., & Junginger, M. 2020. The circular bioeconomy: Its elements and role in European bioeconomy clusters. Resources, Conservation & Recycling: X, 6, 100029.

Ympäristöministeriön kuvapankki. Kiertotalouskuvat. https://ym.emmi.fi/l/kcsPzTsm2F--

Tilaa ilmoitus sähköpostiisi

Lähetämme tiedon uudesta sivuvirrasta sähköpostiisi. Valitse sinua kiinnostavat sivuvirrat ja syötä sähköpostiosoitteesi lomakkeelle niin saat jatkossa ilmoituksen heti, kun uusia sivuvirtoja ilmoitetaan sivustolle.